Spring naar content

Stadhuis Amsterdam

Amsterdam

architect: De Twee Snoeken – foto’s: Yvonne Lukkenaar

 

De Stopera heeft een omvang van 50.000 m2. Het Stadhuisgedeelte is 30.000 m2 groot. De verbouwing bestond uit het volledig ombouwen van de kantoorvleugels, het toevoegen van een vergadercentrum en een ontmoetingsplaats. Het college van B&W is in één nieuwe vleugel gesitueerd. De Entree, met toegang tot Raadszaal en Commissiezalen is heringericht. Het Regionaal Crisiscentrum is verplaatst vanuit de atoombunker naar de bestuur vleugel. Alle W-installaties werden vervangen. Elektra werkzaamheden waren omvangrijk door diverse nieuwe AV systemen en een compleet nieuwe kijk op de beveiliging van gebouw en personen.

 

Binnenstedelijk bouwen

Het Stadhuis van Amsterdam is geen dag gesloten geweest. Het gebouw ligt midden in het centrum van Amsterdam. Rondom het stadhuis liggen woonboten en appartementen. Op het maaiveld vindt dagelijks de zogenaamde Waterloopleinmarkt plaats. Het Stadhuis dient rondom volledig vrij te blijven op last van de brandweer en de dienst beveiliging. Het Stadhuis bevat diverse van buiten toegankelijke horeca. In deze hoog complexe, stedelijke omgeving diende de aannemer zonder overlast te bouwen. Het opstellen van kranen, het aanvoeren van materialen en afvoeren van sloopmateriaal diende met complexe logistieke operaties te worden uitgevoerd. Wij hebben dit in goede banen geleid door actief deel te nemen aan bij het tot stand komen van de werkplannen op het gebied van logistiek, veiligheid en gezondheid.

 

Omgang met monumentaal gebouw

De Stopera geldt als een van de belangrijkste projecten van architect Cees Dam. Alle werkzaamheden zijn voorgelegd aan zijn bureau en keuzes vanuit de bouw zijn in nauwe samenwerking met Dam & Partners uitgevoerd. Dit betrof zowel de ruimtelijkheid als ook de materialen (marmer, keramische toepassingen, hang- en sluitwerk). Verder kent de Stopera een groot aantal kunst toepassingen als de Wim T. Schippers zaal, de Violisten hal, de kunst installatie “paradijsvogels” en het monument voor het eerste huwelijk van 2 mensen van het gelijke geslacht. In samenwerking met deze kunstenaars hebben we begeleiding geboden aan het demonteren van de monumentale onderdelen, het veilig stellen, documenteren en weer terugplaatsen.

 

Circulair bouwen

In het project was een sterke focus op circulariteit van bouwmaterialen. Het catalogiseren, opslaan en herplaatsen van armaturen, meubels, los en vast meubilair, Hang- en sluitwerk hebben wij geïntegreerd in onze werkzaamheden. Het bedrijfsrestaurant was heringericht met hergebruikt materiaal.

 

Communicatie met gebruikers (Restaurants)

Onze verdienste is ook dat wij met goede soft skills de samenwerking tussen aannemers, gebruikers en diensten hebben vorm gegeven. Wij zijn daarin een brug geweest tussen de nuchtere bouwers en bestuurlijke en ambtelijke manier van doen en denken. Ook zijn wij rechtstreekse gesprekspartner en aanspreekpunt geweest voor stakeholders als Bouwtoezicht, beveiliging, omwonenden op momenten dat zij bij de aannemer niet het meest volledige informatie ontvingen.

Het Stadhuis is tijdens de bouw in functie gebleven. Wij hebben daardoor de overlast moeten managen en de communicatie moeten borgen. De restauranthouders waren gevoelig voor overlast, dit hebben wij begeleid en waar nodig gede-escaleerd.

 

Concrete voorbeelden in dit project

Aanvullende asbestsaneringen hebben we tijdens de bouw begeleid. We hebben daarbij onrust steeds voorkomen. Door het voeden van de communicatie experts van de Gemeente hebben we een bijdrage kunnen leveren aan een “goede pers” voor het project. Het tweede voorbeeld is dat bij dit project vloergoten werden uitgehakt voor de nieuwe bekabeling. Dit gaf veel overlast. Wij hebben de aanpassing in sloopwerkwijze begeleid. Met aannemer en sloper hebben we gekeken naar ander rollend materieel (rubber banden), andere afvoerroutes (via liften in kleine bakken), andere werktijden (zaterdagen). Het laatste voorbeeld is het inwerken van de AV installatie in de monumentale Raadszaal. Dit moest in het korte tijdsbestek van het zomerreces plaatsvinden. Wij hebben dit deelproject met vele bouwende partijen gecoördineerd.

 

Werkzaamheden en werkwijze

Onze werkzaamheden bestonden uit volledige directievoering en toezicht. Dit betekent dat we 3 aannemers tegelijk hebben aangestuurd, de zogenaamde derden hebben gemanaged (vast meubilair, AV installaties). Het vervangen van de volledige W-installaties hebben wij begeleid. We hebben een sterke Bouwdirectie neergezet bestaande uit directievoerder, toezichthouder, architect, installatieadviseur en bouwfysicus. Andre taken waren: Het formuleren en overeenkomen van wijzigingen en Meer- en minderwerken, het beheersen van de gebruikerswensen tijdens de bouw (voortschrijdend inzicht), het beheersen van omissies en tegenstrijdigheden door verrassingen vanuit de bouw of het ontwerp, het sturen van de aannemers op de overall planning, het begeleiden van de samenwerking tussen de aannemers onderling en tussen aannemers en derde partijen (interieurbouwers, AV bouwers, leveranciers veiligheidssystemen). Het project was opgedeeld in 16 deelprojecten. Wij hebben voor dit project een “Directieteam” gesmeed. Als centraal duo hadden we een spilfunctie voor de architect, installatieadviseur en de projectmanagers van de Gemeente. We zijn de oren en ogen geweest voor alle teamleden. Op basis van vertrouwen en positieve drive hebben we zo een team kunnen leiden waarin uitwerking, wijziging, het oplossen van omissies en tegenstrijdigheden met controle en grip in het bouwproces zijn geïntegreerd. Gedurende het project hebben we de vele vergaderingen voorgezeten, geleid en genotuleerd.

 

Bewezen samenwerking directievoerder en toezichthouder

Marc van Broekhuijsen (Directievoerder) en Jan Kerkhoff (Toezichthouder) hebben voor dit project de Directievoering en Toezicht in bewezen nauwe en volledige samenwerking verricht. De samenwerking tussen Marc en Jan is intensief alsook efficiënt. Zij werken hun gehele carrière samen. De communicatie bestaat uit de geëigende middelen als telefoon, email en semi-dagelijkse afstemming ter plaatse. Door de jarenlange samenwerking is een half woord van de een genoeg voor de ander. Dit leidt ertoe dat alle betrokken teamleden (adviseurs, opdrachtgever, bouwers) Directievoering en Toezicht ervaren als één instituut. Op elk moment kan Jan voor Marc invallen of bijspringen en vice versa. Communiceren met Marc en Jan betekent rechtstreekse en korte lijnen, zonder tussenkomst van receptionisten. Marc en Jan zijn dag en nacht bereikbaar als het moet, hebben een korte response tijd en kunnen bij calamiteiten in no-time op het werk zijn.

 

Borgen en toetsen gegevensbeheer ontwerp en bouw

Wij controleerden proactief alle werkplannen en productietekeningen en stemden dit af met de overige adviseurs. Jan controleerde ook de nieuw ter beschikking gestelde ontwerp informatie bij wijzigingen. Bij dit project is alle informatie gestructureerd vast gelegd in Docstream. Het fiatteren van documenten vanuit het Team OG is door ons verzorgd en wij hebben Opdrachtgever en aannemers kunnen vrijwaren tegen informatiefouten (verkeerde versies, onvolledige of te laat verstrekte info).

 

Wijzigingsbeheer, bouw financiën (meer- en minderwerk)

Meer- en minderwerkadministratie, beheer van stelposten, salderingslijsten voor hergebruikte materialen en een systeem van aanvullende opdrachten hebben we geborgd met onze zogenaamde periodieke Financiële Rapportage. Deze rapportage had een zo hoge kwaliteit dat deze zonder aanpassingen kon worden gebruikt voor verantwoording naar de bestuur en de Gemeenteraad. De voortschrijdende inzichten met betrekking tot beveiliging en gebruik hebben wij begeleid in een wijzigingstraject. Hierbij hebben wij geborgd dat er geen overschrijding van de budgets zijn opgetreden.

 

Opnemingen, Opleveringen, Revisie en Nazorg

Elk deelproject (totaal 16 deelprojecten) werd afgesloten met een oplevering. Marc heeft deze opleveringen georganiseerd en afgehandeld. Jan heeft de opnemingen geleid. Deze opnemingen waren niet alleen gebaseerd op eigen waarneming; Jan heeft bij elke oplevering alle diensten en adviseurs hierin betrokken en de restpunten geformuleerd en gemonitord. Tenslotte hebben we ervoor zorg gedragen dat er een goed revisiedossier tot stand is gekomen met een goede overdracht naar de Facilitaire organisatie.

Projectgegevens
Projectnaam
Optimalisatie Stadhuis Amsterdam – Perceel 1 en Perceel 3
Adres
Amstel 1, Amsterdam
Opdrachtgever
Projectmanagement bureau Amsterdam (PMB)
Adviseurs
Galjema Installatie adviseurs, Cauberg Huygen, bouwfysica
Constructeur
Van Rossum
Functies
Stadhuis en Muziektheater. Het betreft het Stadhuis van Amsterdam met Muziektheater. Het jong monumentale complex van architect Cees Dam bevat een commerciële plint met cafés en restaurants en twee ondergrondse kelderlagen met een openbare parkeergarage en service ruimten.
BVO
30.000 m2
Monumentstatus
Hoofdaannemer
Perceel 1: Aannemingsmaatschappij Hegeman, Perceel 3: bouwbedrijf Sprangers
Aannemer
Perceel 1: Lowik installatietechniek, Perceel 3: Breedveld
Aanbesteding
september 2004